برگزاری نشست معرفتی کانون جوانان با موضوع مهدویت جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰.دارالقرآن مهدیشهر (موسسه مصباح المنیر)