11
من براي اصلاح دين جدم قيام كردم و هدفم امر به معروف و نهي از منكر است.امام حسين(ع)    
انگيزه و هدف اصلي نهضت امام حسين (ع) امر به معروف و نهي از منكر است.  مقام معظم رهبري
 thum-06399c4a3716333277f-amrebe_maroff_27543