به گزارشی که بدست  ما رسیده ، سازمان اوقاف و امور خیریه که متولی پرداخت شهریه دانشجویان حافظ قرآن  کریم ،  که  طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی ، تحصیل ایثارگران، رزمندگان، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند (ک) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان نموده است .شهریه دانشجویان حافظ قرآن را پرداخت نکرده اند  . لذا این دانشجویان تقاضامندند  تا به درخواست آنان توسط مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان محترم شورای اسلامی  مبنی بر پرداخت شهریه معوقه در سال ۹۳ را سریعا پرداخت کنند

 

به گزارشی که بدست  ما رسیده ، سازمان اوقاف و امور خیریه که متولی پرداخت شهریه دانشجویان حافظ قرآن که  در  طبق مصوبه مجلس، تحصیل ایثارگران، رزمندگان، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند (ک) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان نموده است .شهریه دانشجویان حافظ قرآن را پرداخت نکرده اند  . لذا این دانشجویان تقاضامندند  تا به درخواست آنان توسط مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان محترم شورای اسلامی  مبنی بر پرداخت شهریه معوقه در سال ۹۳ را سریعا پرداخت کنند