نشست معرفتی و آزاد اندیشی کانون جوانان دارالقرآن مهدیشهر با حضور استاد پورطاهریان جمعه۳۰ دیماه۱۴۰۱.