برگزاری نشستهای معرفتی جوانان هفته ای یک جلسه در محل موسسه مصباح المنیر